Edukacija za trenere životnih veština -”life coach-eve”

life  coachingProgram edukacije je akreditovan i usklađen sa trening standardima i zahtevima Udruženja za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije i EAC (Evropske asocijacije za savetovanje). Vodi do nacionalnog certifikata akreditovanog life coacha i članstva u EMCC (Evropski Savet za Koučing i Mentorstvo)

Edukacija se odvija u 4 nivoa:

1. “Početni”(16 časova), 2. “Bazični”(80), 3) “Napredni” (160), 4) “Master”(200) i 400 sati superviziranog rada.

Specijalizacije:

Izborni moduli:

Biznis program:

-Veštine pregovaranja, veštine prodaje

-Veštine rukovođenja promenama, team building

-Grupna dinamika, veštine prezentovanja

Porodični-partnerski program

-Psihodinamika partnerskih-porodičnih odnosa

-Psihopatologija partnerskih-porodičnih odnosa

-Veštine izgradnje partnerskih-porodičnih odnosa

Individualni coaching program

-Individualni razvoj, životni ciklusi, lična motivacija i inicijativa

-Individualni zastoji u razvoju, problemi sa identitetom, voljom, inicijativom, intimom…Otpori promenama

-Veštine individualnog treninga

Edukativni rad se sastoji od predavanja, grupnih razmatranja kursnih tema, seminara, iskustvenih radionica, kao i praktičnih vežbi sa ulogama coacha, klijenta i posmatrača, kreiranja vlastitih coaching prezentacija, vođenja grupe i superviziranog rada sa klijentima. Edukacija se, uobičajeno, odvija jednom mesečno-dva dana vikendom-jedan dvodnevni modul. Cena: 110 eura po jednom vikend modulu.

Ko se može uključiti u edukaciju: mogu se uključiti kandidati iz različitih profesija i studenti. Delatnost life coachinga nije ograničena profesijom

Edukatori:

–      Mr. Nebojša Jovanović, autor programa, psiholog, akreditovani psihološki savetnik, psihoterapeut i lifecoach. Predsednik O.L.I. Centra i Udruženja za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije

–      Mr.Aleksandar Kontić-psihoanalitičar, član IPA (internacionalne psihoanalitičke asocijacije)

–      Sandra Jovanović-psiholog, O.L.I. psihoterapeut, life coach i edukator

–      Renata Senić-psiholog, R.E.B.T. savetnik, O.L.I. psihoterapeut,  life coach i edukator

–       Ivana Paunović – psiholog master, O.L.I. psihoterapeut, life coach i

–      Maja Vučkovic- doktor medicine, OLI life coach

–    Jelica Petrovic, doktor psiholoških nauka, OLI life coach

–    Dragana Deh , psiholog OLI life coach

–      Drugi predavači specijalizovani u određenim oblastima coachinga

v    Šta je “coaching”?

Coaching je trening životnih veština, proces usavršavanja životnih veština i razvijanja  potencijala osobe u bilo kojoj oblasti života. Namenjen je onima koji žele da napreduju, da još više razviju sopstvene potencijale i povećaju efikasnost. Coaching je trening za povećanje sposobnosti za ljubav i rad.

Treniranje životnih veština se može sprovoditi u svim bitnim oblastima  života, i u svim uzrastima.

Mogu se usavršavati:

socijalne veštine, veštine organizacije života, veštine rukovođenja, veštine vladanja  stresom, veštine pregovaranja, prodaje, veštine uspostavljanja zadovoljavajućih odnosa, veštine prezentovanja sebe i svog rada, veštine koncentracije i postizanja poželjnih mentalno-emotivnih stanja, veštine samoregulacije, veštine kreiranja tima, rada u timu i rukovođenja timom, veštine razrešavanja konflikata, rešavanja problema, upravljanja vremenom, veštine postavljanja ciljeva i kreiranje akcionog plana, veštine motivisanja sebe i drugih…kreiranja efikasne životne strategije.

„Coaching“ je usmeren u potpunosti ka rastu i jačanju potencijala i snaga koje će istisnuti mesto neadekvatnih načina funkcionisanja.

Coaching nije psihoterapija, ni psihološko savetovanje

-coaching nije usmeren na rešavanje dubljih problema u zastoju ličnosti-za to postoje brojni psihoterapijski i savetnički pristupi. Coaching tehnike i procedure imaju jasniju strukturu, edukativnog su karaktera i usmerene su na sticanje određenih životnih veština koje omogućuju efikasije funkcionisanje klijenta u ljubavi i radu i poboljšavaju njegov kvalitet života.

Šta je psihodinamski coaching

-Psihodinamski coaching je vrsta coachinga koji je zasnovan na dubljem poznavanju psihodinamike, nesvesnih procesa, interakcije i dinamike različitih snaga u okviru ličnosti, nesvesnih ili predsvesnih interakcija između ljudi, u okviru grupe, između grupa…Psihodinamski coaching omogućava coachu da radi i ispod površine, ispod nivoa pojavnog. Većinom se coaching tehnike zasnivaju na takozvanim “soft skills” veštinama (kao što su npr. Menadžment vremena, postavljanje ciljeva…), veštinama koje podrazumevaju da je dovoljno pokazati osobi kako se nešto radi, i podrazumevaju da nema unutrašnjih, nesvesnih otpora sprovođenju toga u životu. Nerazumevanje nesvesnih otpora promenama čini mnoge “self help” metode i coaching procedure neefikasnim. Psihodinamski coaching osposobljava coacha za prepoznavanje i rad sa nesvesnim opstrukcijama, otporima promenama, u radu sa individuama, grupama, organizacijama.

Trening program koji se odvija u našem centru ima svoje specifičnosti :

 

  • Edukacija iz O.L.I. Psihodinamskog Coaching Sistema je zasnovana na dubinskom poznavanju ljudske prirode, teorijski i istraživački zasnovana. 
  • Precizan je i koristi razrađene protokole samousavršavanja koji se zasnivaju na O.L.I. metodu. (Akreditovanom od strane U.P.S.K.S.)
  • Ima izraženu psihodinamsku orijentaciju (pored bihejvioralnih metoda koje koristimo). Naš model je integrativni. Koristi saznanja i metode različitih pravaca-psihoanalize, transakcione analize, REBTa, N.L.P.ja, geštalt psihologije, bioenergetike…Što omogućava rad sa nesvesnim otporima promenama kod klijenata. Pristup nije ograničen na jedan pravac.
  • U treningu se koristi najsavremenija elektronska oprema za biofidbek i neurofidbek  trening koja omogućava kandidatima da brzo uče veštine samoregulacije i postizanja poželjnih mentalno emotivnih stanja, kao i to da su rezultati treninga vidljivi, precizno merljivi instrumentima što omogućava jasno praćenje napretka u treningu.
  • Široko je primenjiv na sve važne oblasti života i na veliki raspon uzrasta, obrazovnog nivoa, profesija…
  • Edukatori su visoko obučeni profesionalci iz oblasti psihoterapije, psihološkog savetovanja i coachinga, sa velikim iskustvom u radu sa ljudima i podsticanju procesa promene. Većinu modula prati posebno  tematsko predavanje (u programu:“PDT“)  specijalizovanog stručnjaka iz oblasti psihodinamske psihologije
  • Edukacija se odvija po standardima EAC
%d bloggers like this: