Trening asertivnosti

asertivnostTrening asertivnosti: Asertivni trening je trening veština za asertivno ponašanje, odnosno stav i komunikaciju koja omogućava da se odlučno, ali odmereno i s uvažavanjem sagovornika, iskažu stavovi, emocije i uverenja. Asertivno ponašanje je problemu usmereno ponašanje.

Trening asertivnosti je sačinjen iz edukacionog dela, koji za cilj ima učenje pojmova i stilova asertivnog i neasertivnih vidova ponašanja, sa akcentom razlikovanja mnoštva situacija u kojima čovek može da se nađe, kako bi uvek bio spreman da se sa njima suoči. Drugi deo treninga se sastoji iz vežbanja asertivnog stava, komunikacionog stila, učvršćivanja asertivnog sistema verovanja i jačanja spremnosti da, na različite situacije, odgovaramo spremno i odlučno. Edukacija: učenje pojmova asertivnog i različitih vrsta neasertivnih ponašanja, sa tendencijom pravljenja razlika među različitim vidovima ponašanja i komunikacije, i upravljanja njima, učenje i vežbanje prepoznavanje i otklanjanja neverbalnih komponenti neasertivnih vidova ponašanja, kao i razloga za asertivno poanašanje. Tipovi asertivnosti: bazična asertivnost, empatička (saosećajna) asertivnost, eskalirajuća (narastajuća) asertivnost, konfrontativna (sučeljavajuća) asertivnost, Ja asertivnost, Asertivnost i persuazija (ubeđivanje). Neasertivno ponašanje i razlozi iz kojih se ljudi ponašaju neasertivno, posledice neasertivnog ponašanja, tehnike za postizanje asertivnog poanašnja u situacijama sa neasertivnim sagovornicima, razlozi iz kojih se ljudi ponašaju agresivno, posledice agresivnog poanašnja i učenje nošenja sa tuđom agresijom uz učvršćivanje vlastitog asertivnog stava. Tenika «pokvarene ploče» i njene implikacije, razvijanje asertivnog sistema verovanja kao potpornog sistema koji će osigurati asertivnost kao životni stil. Učenje razrešavanja konflikata, nošenja sa pretnjama i tuđom pasivnošću. Trening: Trening podrazumeva vežbe koje se rade u parovima ili grupi, pod supervizijom trenera. Vežbe se sprovode u toku treninga, kao i u vidu domaćih zadataka, koji podrazumevaju izlaženje u realne situacije, praktikovanje novonaučenih stilova ponašanja i izveštavanje o novim iskustvima, potencijalnim teškoćama, novim saznanjima, kao i fidbek i korekcije od strane grupe i trenera.

Tagged:

%d bloggers like this: