Veštine komunikacije

vestine komunikacijeZašto su veštine komunikacije tako važne? Veštine komunikacije u najvećoj meri utiču na našu uspešnost u svim važnim oblastima života. Čovek je u neprekidnoj komunikaciji sa drugim ljudima. Vi komunicirate rečima , tonom glasa,  i svojim telom-držanjm tela, gestovima izrazima lica, načinom odevanja…Ne možete da izbegnete komunikaciju. Komunicirate i kada to ne želite, i kada toga niste svesni.

Ljudima koji prolaze pored vas dok šetate ulicom vi prenosite neke poruke i samim tim i komunicirate, iako ne želite da im prenesete bilo kakvu poruku. Sama vaša pojava, izgled, način hodanja…prenosi neke poruke drugima i samim tim vas uvodi u komunikaciju. Neke poruke prenosite čak i kada ništa ne kažete i kada mirujete. Ljudi reaguju na vaše poruke, iako niste ni svesni da im poruke šaljete. Možda vas iznenađuju neke reakcije ljudi na vas. Ako već neprekidno komuniciramo, zar nije bolje i efikasnije da postanemo svesni svojih načina komunikacije i ovladamo veštinama koje će dovesti do toga da ljudi reaguju na nas onako kako želimo. To je posebno važno ako želimo da neka komunikacija bude uspešna. Na ovom seminaru dobićete neka od presudnih znanja o veštinama komunikacije kao i metode koji vam mogu pomoći da komunicirate efektivno-sa individuama ili grupama u usmenoj ili pisanoj kominikaciji.

Razumevanje cilja komunikacije: Svako ljudsko ponašanje motivisano je određenim ciljem. Iza svakog ponašanja stoji neki motiv, neka potreba ka čijem zadovoljenju je to ponašanje usmereno. Čovek nikada ništa ne radi ako od toga nema neku korist-ako ne zadovoljava neku svoju potrebu. Efikasnost komunikacije u velikoj meri može da zavisi od svesnosti cilja komunikacije. Od svesnosti motiva koji nas pokreće u komunikaciji kao i efekta ili uticaja koji želimo da postignemo. Često su naši stvarni ciljevi komunikacije nesvesni. Na svesnom nivou postavljamo jedan cilj (na primer: “želim da uspostavim dobar odnos, da se družimo…”), a na nesvesnom nivou imamo drugi cilj (na primer: “želim da dominiram, da pokam svoju nadmoć”). Nesvesni cilj će u velikoj meri uticati na našu komunikaciju, posebno na onaj njen važniji aspekt-na neverbalnu komunikaciju, i dovesti do rezultata drugačijih od onih koje svesno želimo da postignemo. Dakle, za početak dobre komunikacije nophodno je da budemo sveni svojih motiva za komunikaciju kako bismo odredili načine na koje ćemo adekvano preneti informacije-poruku koju želimo da pošaljemo. Ako nismo svesni cilja, ako imamo različite ciljeve (svesne i nesvesne) slaćemo i konfuzne, zbunjujuće poruke i u samom  startu stvarati napetu i zbunjujuću komunikaciju. Ako smo načisto sa ciljem komunikacije, onda je svrha komunikacije da se poruka prenese jasno i nedvosmisleno kako bismo postigli željeni efekat ili uticaj. Komunikacija je usmerena ka nekom uticaju koji, svesno ili nesvesno, želimo da imamo na druge. Bilo da je to neformalni razgovor, podučavanje, pregovaranje ili ubeđivanje. Međutim, čak i kada nam je jasan cilj komunikacije može da dođe do nesporazuma u komunikaciji.  Komunikacija uključuje pošiljaoca i primaoca poruke-informacije. To je proces u kojem uvek može da dođe do “greške na vezama”, do pogrešnog tumačenja poruke od strane primaoca. Veštine komunikacije ih mogu otkloniti u velikoj meri. Komunikacija je uspešna samo onda kada i pošiljalac i primalac razumeju istu poruku kao rezultat komunikacije. Dakle, uspešno prenošenje poruka je osnova napredovanja. Da biste to mogli da radite uspešno potrebno je da budete u stanju da: -Prepoznate koje poruke šaljete. -Razumete kome ih šaljete i kako će biti opažene i primljene. -Razumete okolnosti i kontekst komunikacije (socijalni, kulturni kontekst…)

Veštine komunikacije-važnost otklanjanja barijera: Problemi u komunikaciji mogu da iskrsnu u bilo kom stadijumu komunikacionog procesa i u bilo kom sastavnom delu komunikacionog procesa (sastavni delovi komunikacionog procesa su pošiljalac, kodiranje, kanal komunikacije, dekodiranje, primalac, povratna informacija i kontekst) i imaju potencijal da stvore nerazumevanje i konfuziju. Na ovom seminaru proći ćemo kroz sve sastavne delove komunikacionog procesa, proraditi moguće barijere i načine njihovog otklanjanja.

Pošiljalac u komunikacionom procesu: Izvorpošiljalac-osoba koja započinje komunikaciju i šalje poruku. Kao izvoru poruke potrebno je da vam bude jasno zašto stupate u komunikaciju i šta želite da prenesete. Takođe je bitno da se uverite da je informacija koju prenosite korisna i tačna. Poruka: Poruka je informacija koju želite da prenesete. Za dobru komunikaciju potrebno je da vam je kristalno jasno koju poruku želite da prenesete. Na ovom seminaru bavićemo se veštinama jasnog prenošenja poruka:

Jasan govor:-metoda “jasnog govora”, korišćenja metafora, postavljanje dobro struktuiranih pitanja…

Pojam i upotreba psihološkog ugovora: Uži pregled teorija psihološkog ugovora i njegova šira primena u odnosima, komunikaciji i društvu. Primena psihološkog ugovora u svakodnevnom poslovnom i privatnom životu u porastu je, i predstavlja sve važniji aspekt poslovne interakcije. Sam po sebi je u različitim oblicima primenjivan u nekoliko teorija, ali pored toga što je važan teorijski koncept, jednako je i praktično primenjiv i koristan. Naime, svakodnevno smo u odnosima u kojima jedni od drugih nešto očekujemo, i celog života stvaramo neku vrstu „ugovora“. Znati šta neko od nas očekuje i šta možemo da mu pružimo, umnogome pomaže kvalitetu odnosa i sprečava uludo trošenje vremena, energije i ličnih resursa. U kontekstu biznis setinga, psihološki ugovor na prvom mestu predstavlja odnos između poslodavca i zaposlenih, a posebno se odnosi na zajednička očekivanja šta će biti pruženo, a šta dobijeno za uzvrat. Coaching obuhvata pojam psihološkog ugovora, njegovu primenu u biznis i svakodnevnim međuljudskim odnosima, razne modele ovog ugovora koji slikovito i konkretno prikazuju šta on predstavlja i kako se može primeniti, kao i moguće ishode njegove primene. Otvorenost u komunikaciji i „otvorene karte“ sami po sebi podrazumevaju neku vrstu dogovora. Ovim treningom cilj je postići svest o važnosti razumevanja potreba poslovnog partnera, prijatelja ili poznanika preko puta, i naših mogućnosti odgovaranja na iste, jer samim tim smanjujemo mogućnost nesporazuma i svih posledičnih problema koji mogu nastati. Koncept nudi širok spektar mogućnosti za posao i zaposlene, između ostalog i: menadžment individualne motivacije za rad, motivaciju i menadžment timskog rada, unapređivanje celokupne radne atmosfere na poslu, procenu i razumevanje vođstva, organizacione filozofije, poslovne komunikacije i mnoge druge.

Tehnike aktivnog slušanja: Aktivno slušanje je vještina koja nam omogućuje da pažljivo slušamo to što se govori, ali i da prepoznamo ono što se ne kaže. Aktivno slušanje je istinsko razumevanje i prihvatanje poruke, situacije i osjećaja druge osobe. Ono je takođe i slanje poruke govorniku da smo ga razumeli, shvatili i da se sa njim empatišemo. Da li razumem o čemu ta osoba govori? Da li mene ta osoba razume? U kakvom kontekstu govori govornik? Kakvi osećaji prate to što hoće da kaže? Kakav je kontekst u kome se nalazi neka izjava? Traženje odgovora na ta i neka druga pitanja nam može pomoći da budemo bolji slušaoci. Na ovoj radionici radićemo na prepoznavanju takmičarskog ili borbenog slušanja (kada je slušalac više zainteresovan za promovisanje vlastitog načina mišljenja nego da sasluša šta mu sagovornik govori, kada slušalac naizgled sluša, dok zapravo za to vreme više vodi računa kako da formuliše ono što će sledeće reći), pasivnog slušanja (kada slušalac ne verifikuje ono što mu je rečeno), i aktivnog ili reflektivnog slušanja (kada je slušalac zaista zainteresovan za ono što kaže govornik, i aktivan je u verifikovanju onoga što čuje, u proveravanju i potvrđivanju da je dobro razumeo poruku.). Na ovoj radionici edukanti će uvežbavati i metod nedirektivnog savetovanja Karla Rodžersa-tehniku reflektovanja.

%d bloggers like this: