Geštalt

gestaltOsnovni pojmovi Geštalt terapije:

Svesnost. Geštalt coach je treniran da postane ekspert u održavanju fokusa na sadašnjost. Cilj je da se bude što potpunije prisutan u sadašnjosti. Osnovni geštalt principi u coachingu: Učenje se dešava kroz istraživanje “ovde i sada” iskustava. Svesnost je prethodnik efikasne akcije, svesnost vodi do izbora.

Ljudi imaju unutrašnji poriv da se ponašaju najefikasnije moguće-zadatak coacha je da ih nauči tome. Rast se dešava na granici između onoga što se zna i onoga što nije poznato ili je odbačeno. Eksperimentisanje je ključni izvor učenja. Promena je odgovornost klijenta, ne coacha. Individualna autonomija je ključna za zdravo prilagođavanje. U ovom delu radionice edukanti će proći kroz brojne geštalt vežbe svesnosti za razvoj: sposobnosti da se bude prisutan i fokusiran na tekuće procese u sebi i drugima, senzitivnosti za senzorno, fizičko funkcionisanje sebe i drugih, sposobnosti da se razdvoje činjenice od interpretacija i da se naglasi neprocenjujuća opservacija, svesnosti motiva i namera, sposobnosti da se suočimo sa emocionalnim situacijama sa minimumom lične defanzivnosti…

Geštalt eksperimenti: Eksperiment podrazumeva da jednostavno isprobamo nešto. Ovde se može asimilovati veliki broj tehnika. Sve imaju za cilj fokusiranje pažnje na suočavanje sa specifičnim temama koje se tiču klijentovog ponašanja. Ovako se osoba stavlja u situacije gde se anksioznost razrešava pod okolnostima koje su podržavajuće i u kojima se daju instrukcije koje ne dobijamo u svakodnevnom životu u takvim situacijama. Eksperiment podstiče učenje dok se izvodi, a ne samo pričanje o problemu.  Takođe suočava klijenta sa stvaranjem pravog kontakta. Stvara sigurnu kriznu situaciju u kojoj se izlazi na kraj sa anksioznošću izazivajući događaj pod relativno sigurnim okolnostima. Eksperiment proširuje tehnike dostupne coachingu zato što prevazilazi verbalizaciju. Postoji mogućnost za široku paletu varijeteta kao što su dramatizacija, fantaziranje i maštanje, usmereno ponašanje i sl.

Neizbegavajući govor:  Jezički pristupi: Jedno od sredstava za razumevanje čoveka je proučavanje njegovog jezika. Jezik neke osobe nije obavezno spontan. U stvari, govor je jedno od izražajnih sredstava nad kojim se kontrola može najlakše sprovoditi. Govorom se može manipulisati tako da je ono što neka osoba pokušava da kaže maskirano ili uvijeno u reči koje prenose drugačija značenja. Neke od ovih manipulacija su jedinstvene kod pojedinaca.
Centar pristupa u ovom poglavlju je na govornim šemama koje su uobičajene u današnjem društvu i kojeg manipulacije udaljavaju od izražavanja samoga sebe. U stvari, one se često upotrebljavaju po navici i tako smanjuju govornikovu samo-svesnost. Namera pristupa je da eksperimentiše sa promenom izvesnih navika govora kao sredstvom za povećanje svesnosti odrežene osobe i njene unutrašnje dinamike. Tipični geštalt rad na izbegavajućim jezičkim obrascima: “menjanje to u ja”, “menjanje vi u Ja”, menjanje “mi u ja”, “ne mogu u neću”, “treba u želim”, “mora u izabrati”, “znam u pretpostavljam”…

Paradoksalna teorija promene: promena se ne dešava tako što osoba pokušava da bude nešto što nije, već tako što u potpunosti prihvata ono što jeste. Geštalt coach posmatra otpore koje klijent postavlja svojoj svesnosti i pomaže klijentu da te nesvesne elemne ponovo dovede do svesti. Međutim, od klijenta se ne traži da odbaci te otpore kao neke defekte, već da ih prihvati kao deo sebe, kao indikatore snage i energije koja se može i drugačije usmeriti, ka novim, adaptivnijim oblicima ponašanja.

Igre geštalt terapije: Ove igre se koriste u terapiji i u coachingu, bilo individulano ili u grupi sa ciljem otkrivanja ili senzitiziranja. Geštalt coaching podstiče svesnost u igrama tako da individua može odlučiti koju će igru igrati i ko će mu u toj igri biti pratilac i saučesnik.  Edukanti će proći kroz: Igre dijaloga-Kada se uoči rascep u osobi geštalt coach će predložiti da klijent zauzme obe uloge u konfliktu i vodi dijalog. Ovo je izvodljivo bilo da su u pitanju pasivna protiv agresivne pozicije ili da je u pitanju neka osoba značajna pacijentu.Pravljenje krugova

U toku individualnog rada u grupi često se pojavi tema koja se tiče i ostalih članova grupe. klijent može biti zabrinut usled fantazija o tome šta drugi u grupi misle ili osećaju. Coach  može predložiti klijentu da napravi krug tj da popriča sa svakim članom grupe o temi koja je pokrenuta. Nezavršeni posao-Svaka nekompletna celina je nazvršeni posao koji zahteva razrešenje. Ovo se uglavnom dešava usled nerazrešenih i nepotpunih osećanja. Klijent se ohrabruje da eksperimentiše sa završavanjem tog posla koji je ostao nezavršen. Kada postoje neizražena osećanja prema nekome od članova grupe od klijenta se traži da ih izrazi direktno. Ja preuzimam odgovornost – igra

Geštalt terapija smatra da su sva osećanja, ponašanja, senzacije i razmišljanja akti osobe. Klijenti često otuđe ove akte koristeći „to“ govor, pasivne konstrukcije i sl. Ova tehnika podrazumeva da se od klijenta traži da posle svake izjave doda: „… i preuzimam odgovornost za to.“ Igre projekcije- Kada  klijent zamišlja da druga osoba  ima određena osećanja, tada se od njega traži da utvrdi da li je u pitanju projekcija, tako što sam klijent eksperimentiše sa tim osećanjem koje zamišlja da druga osoba ima. Često klijent otkrije da zaista ima to isto osećanje koje zamišlja da vidi u drugima. Druga igra je igranje projekcije. Klijent koji karakteriše drugu osobu  mora da odigra ulogu osobe koju je karakterisao. Igre probanja-Sama reakcija klijenta na grupu je vredan izvor terapeutskog materijala. Klijent koji se plaši da izrazi svoja osećanja pred grupom biva ohrabren da iznese svoja maštanja i osećanja o tome kako bi se osećao kada bi izneo svoja osećanja pred grupu. Čest je fenomen unutrašnjeg vežbanja za predstojeću socijalnu ulogu. Ova tehnika se preporučuje za rad sa klijentima koji imaju tremu i strah od nastupa. Igra  preterivanja-Mali pokreti i gestovi mogu zamenjivati i/ili blokirati svesnost o nekom afektivnom procesu. Geštalt terapeuti posmatraju telesne pokrete i izveštavaju klijente o njima. Jedan od eksperimenata je da terapeut zatraži od klijenta da ponovi pokret i preteruje u tome. Ovo može da podigne percepciju o važnim načinima blokiranja  svesnosti…

Tagged: ,

%d bloggers like this: